Medewerkerstevredenheid verhogen met omgevingspsychologie

Wat is medewerkerstevredenheid?

Medewerkerstevredenheid is de attitude die een medewerker heeft ten aanzien van de verschillende aspecten van zijn of haar werk. Simpel gezegd: hoe leuk of stom vind jij jouw werk? Medewerkertevredenheid wordt doorgaans gemeten met (digitale) vragenlijsten. Een medewerker beoordeelt daarin deelaspecten van het werk, zoals salaris, supervisie, collega’s, werktaken en de werkomgeving.

Waarom zouden we medewerkerstevredenheid willen verhogen?

Omdat je dan tevreden medewerkers hebt. Het lijkt een open deur, maar een tevreden mens is een kwaliteit op zich en mag een doel zijn. Daarnaast zijn ook meer ‘economische’ redenen die het streven naar een hogere medewerkerstevredenheid rechtvaardigen. Er aanwijzingen dat een tevreden medewerker samenhangt met een hogere productie, lager ziekteverzuim en een lager verloop van personeel. 

Waarom zou kantoorinrichting een invloed hebben op medewerkerstevredenheid?

Medewerkers hebben allerlei psychologische behoeftes. Bijvoorbeeld dat ze niet worden gehinderd in het uitvoeren van hun werk, dat ze controle hebben over de leefomgeving of dat ze gewaardeerd worden. De mate waarin ze voorzien worden in deze behoeftes beïnvloedt hun welzijn en daarmee de medewerkerstevredenheid. Kantoorinrichting is een middel om medewerkers te voorzien in deze psychologische behoeftes. Het faciliteert medewerkers bijvoorbeeld in hun werk, het biedt ze controle over hun werkomgeving en communiceert of de organisatie hun medewerkers waardeert. 


Het vakgebied omgevingspsychologie is bij uitstek de plek om te zoeken naar kennis en methoden om de invloed van een kantoorinrichting op medewerkerstevredenheid te duiden. Omgevingspsychologie is namelijk de wetenschap die de interactie tussen mens en omgeving bestudeert. Dit betekent dat we ons bezighouden met twee vragen:

 1. Hoe beïnvloedt de mens de omgeving? Voorbeelden hiervan zijn vragen als; hoe richten mensen hun werkplek in en hoe vervuilen mensen de kantine?
 2. Hoe beïnvloedt de omgeving de mens? Voorbeelden hiervan zijn vragen als; hoe helpt de inrichting van een kantoorpand mensen op een intuïtieve manier de weg te vinden of hoe zorgt een wachtruimte ervoor dat mensen geen onnodige stress ervaren?


Manieren om medewerkerstevredenheid te verhogen

Er zijn teveel manieren te benoemen waarop de kantoorinrichting kan bijdragen aan medewerkerstevredenheid om ze allemaal te noemen in deze blog. Daarom is deze blog beperkt tot het uitleggen van twee mechanismen die een kader kunnen bieden waaraan keuzes in ontwerp en realisatie genomen kunnen worden: arousal (prikkeling) en stress.

 1. Arousal
  Arousal is de activatie van ons zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt meer of minder geactiveerd door onder andere de hoeveelheid aan sensorische informatie die we waarnemen. Het blijkt dat er een optimaal arousal level is waarop we het beste presteren. Dit niveau ervaren mensen doorgaans ook als prettig.

  Er blijkt dat er voor het goed kunnen uitvoeren van simpel taken (bijvoorbeeld herhaalde handelingen) een hoog arousal niveau nodig is en voor complexe taken (bijvoorbeeld nadenken, probleemoplossen) is juist een laag arousal niveau wenselijk. Afhankelijk van het type werkzaamheid, heeft een medewerker dus behoefte aan een hoog of laag arousal niveau. Er zijn verschillende manieren waarop de omgeving hieraan kan bijdragen.

  Denk bijvoorbeeld aan de verzadiging & tint van kleur; kleuren met een lage verzadiging en rode en oranje tinten worden geassocieerd met een verhoogd arousal niveau. Kleuren met een hoge verzadiging en groene en blauwe tinten worden geassocieerd met een lager arousal niveau. De complexiteit van zichtbare patronen op bijvoorbeeld muren en vloeren kan samenhangen met een hoger arousal niveau. De zichtbaarheid van bewegende objecten en vooral bewegende menselijke prikkels kan ook samenhangen met een hoger arousal niveau. Ditzelfde geldt ook voor geluidsprikkels zoals gesprekken of willekeurig achtergrondgeluid.

 2. Stress
  Een te hoog arousal niveau kan leiden tot stress. Stress is voor mensen een vervelende ervaring. Daarnaast is stress een extra werktaak waar mensen zich ‘mee bezig’ houden, hierdoor kunnen mensen hun eigenlijke werk minder goed uitvoeren. Omdat mensen slechts een beperkte aantal werktaken tegelijk kunnen uitvoeren, wordt daarmee de totale som aan werktaken die kan worden uitgevoerd verkleint. Daarnaast put stress de capaciteit van medewerkers om werktaken uit te voeren uit. Daarom is het zinvol om te kijken naar op welke manieren kantoorinrichting onnodige vormen van stress (zoals zicht- en geluidshinder) wegneemt en manieren biedt om met stress om te gaan (coping).

  Denk bijvoorbeeld aan het kunnen zien van natuur. Zowel binnenplanten als uitzicht op natuur lijken een goed middel om medewerkers beter om te laten gaan met stress. Ze kunnen in de eerste plaats beter tegen stressbronnen en als er stress ontstaat, is de reactie minder heftig. Een andere manier is het bieden van controle over de werkomgeving. Controle over fysieke variabelen als licht, lucht en geluid, maar ook over controle wie er fysiek, visueel en auditief toegang heeft tot de werkplek. Tot slot is het kunnen personaliseren van de ruimte een belangrijk middel. Kan ik als medewerker mijn werkplek zelf inrichten? Kan ik mijn spullen laten staan op mijn werkplek?


Conclusie

De kantooromgeving draagt bij aan de mate waarin medewerkers hun werktaken goed kunnen uitvoeren en of ze onnodige stress ervaren. Dit zijn twee variabelen die bijdragen aan medewerkerstevredenheid.

Er is veel kennis beschikbaar over hoe kantoorinrichting medewerkers beïnvloedt in hun beleving en gedrag, zoekt u zelf eens in het vakgebied van omgevingspsychologie of neem contact op met Maasdam voor een workshop of kennismaking.

Neem contact met mij op

Neem contact met mij op