Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Maasdam. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maasdam. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

De op deze website getoonde informatie wordt door Maasdam met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Maasdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Hoewel Maasdam alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Maasdam Groep niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 

Maasdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.